Zasiłek opiekuńczy – zasady wyliczania

Wraz ze zmianą listy osób mogących ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, zmieniły się także zasady jego wyliczenia.

W jaki sposób obecnie ustala się jego wysokość? Podstawę do obliczenia wysokości zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających moment wypłacenia świadczenia.

Jeżeli natomiast osoba nie była tak długo zatrudniona, pod uwagę bierze się pełne, kalendarzowe miesiące pracy.

Oprócz miesięcznego wynagrodzenia przy wyliczaniu wysokości zasiłku uwzględnia się również kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia.

Są to wszelkie premie i nagrody (kwartalne oraz roczne), które osoba ubiegająca się otrzymała oprócz podstawowej pensji.

W przypadku premii kwartalnych liczy się cztery kwartały poprzedzające wypłacenie świadczenia.

Jeśli chodzi natomiast o nagrody roczne – rok poprzedzający otrzymanie zasiłku.

W obu przypadkach liczy się jednak tylko 1/12 wysokości otrzymanej premii czy nagrody.

Wysokość przysługującego zasiłku opiekuńczego to 80% wyliczonej podstawy jego wymiaru.